Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Zakres działania

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, podobnie jak inne tego typu terenowych organów rządowej administracji specjalnej dba o bezpieczeństwo żeglugi na akwenach śródlądowych.

Realizacja misji odbywa się przez realizację ustawowych norm dotyczących bezpieczeństwa żeglugi tj:

 

1) nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;

2) przeprowadzanie inspekcji statków;

3) przeprowadzanie pomiaru statku i inspekcji technicznej statku;

4) weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym;

5) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach;

6) kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów;

7) przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych;

8) kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami;

9) kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy;

10) współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru i likwidacji ich skutków;

11) kontrola dokumentów armatorów dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.

 

oraz działań organów administracji państwowej. Realizując te normy organ m.in.:

  1. wystawia zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej,
  2. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność żeglugową statków,
  3. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność statków do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  4. kontroluje dokumenty załóg, statków, stan dróg wodnych gwarantujące bezpieczeństwo żeglugi,
  5. pośrednio dba o poziom kwalifikacji załóg,
  6. wystawia zezwolenia na imprezy na wodzie mogące zakłócić ruch żeglugowy,
  7. wystawia zezwolenia na prace podwodne na drogach wodnych,
  8. pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli,
  9. należycie i wyczerpująco informuje,
  10. czuwa nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

 

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław