Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich UE

Procedura

Złożenie wniosku wraz z następującycmi załącznikami:

  • odpis ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • kserokopia żeglarskiej książeczki pracy;
  • nazwa zawodu;
  • kserokopia świadectwa zdrowia;
  • innych dokumentów mających istotne znaczenie dla sprawy
  • kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 523 zł (płatne na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu). Dane konta: Gmina Wrocław, PKO Bank Polski S.A.,  nr konta: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

w/w dokumenty należy dołączyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji sprawdza, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu.

Wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Kontakt

mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 w. 24, statki@wroc.uzs.gov.pl

 

Szczegółową procedurę określa:

Ustawa z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394)

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2012

Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wniosków i wydawania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych: bosmana żeglugi śródlądowej, doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (doradca ADN), eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (ekspert ADN), kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, kapitana żeglugi śródlądowej klasy B, marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej, marynarza żeglugi śródlądowej, mechanika statkowego żeglugi śródlądowej, motorzysty żeglugi śródlądowej, obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej, przewoźnika żeglugi śródlądowej, starszego marynarza żeglugi śródlądowej, stermotorzysty żeglugi śródlądowej, sternika żeglugi śródlądowej, szypra żeglugi śródlądowej.

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław