Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Załącznik do Zarządzenia Nr 35 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

STATUT

Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 

§ 1.

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej „Urzędem”, określa

organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi

Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej „Dyrektorem”.

 

§ 2.

1. W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:

1) nadzoru nad żeglugą;

2) inspekcji technicznej statków;

3) administracyjnych;

4) finansowo – organizacyjnych;

5) technicznych.

2. W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone

w wydziały lub zespoły.

3. Obsługę finansowo – księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego

ministra właściwego do spraw transportu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska, o których

mowa w ust. 1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

5. Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:

1) kadrowe i gospodarki finansowej;

2) na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy,

o których mowa w ust. 1.

7. Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:

1) opisach stanowisk pracy – dla pracowników korpusu służby cywilnej;

2) kartach stanowisk pracy – dla pozostałych pracowników.

 

§ 3.

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2

ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

§ 4.

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w zakresie :

a) prowadzenia pomiaru statku,

b) prowadzenia inspekcji technicznej statku;

2) odrębnych przepisów.

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 

 

 

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl