Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Skargi i wnioski

 

 

 

W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

 

 1. Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach od 10.00 do 12.00;

 2. podczas nieobecności Dyrektora Urzędu w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik Nadzoru nad Żeglugą;

 3. pozostałe Kierownictwo Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach od 10.00 do 12.00;

 4. podczas nieobecności osoby z Kierownictwo Urzędu w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmujewyznaczony pracownik.

 

3. Sekretariat Dyrektora Urzędu prowadzi Rejestr Skarg i Wniosków oraz Rejestr Petycji wpływających do Urzędu.

 

 

Wnioski mogą dotyczyć między innymi:

 • spraw ulepszenia organizacji,

 • wzmocnienia praworządności,

 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.


Skargi mogą wiązać się z:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników,

 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

 

Regulamin Organizacyjny UŻŚ Wrocław

ROZDZIAŁ XIII

Zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania

skarg i wniosków oraz petycji

 

§ 47. 1. Indywidualne sprawy petentów załatwiane są na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie o petycjach oraz przepisach wykonawczych do ustaw.

2. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

 1. Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach od 10.00 do 12.00

 2. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik Nadzoru nad Żeglugą

 3. Pozostałe Kierownictwo Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach od 10.00 do 12.00.

 4. Podczas nieobecności osoby z Kierownictwo Urzędu w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmujewyznaczony pracownik.

3. Sekretariat Dyrektora Urzędu prowadzi Rejestr Skarg i Wniosków oraz Rejestr Petycji wpływających do Urzędu.


§ 48. 1. Kwalifikacji skarg i wniosków oraz petycji dokonuje się stosownie do zawartej w nich treści i trybu wnoszenia, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach.

2. Załatwienie skargi lub wniosku polega na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub podjęciu innych stosownych czynności, usunięciu stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstawania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący wnoszącego skargę lub wniosek o wynikach rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław