Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Skargi i wnioski

 

 

Wnioski mogą dotyczyć między innymi:

  • spraw ulepszenia organizacji,

  • wzmocnienia praworządności,

  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.


Skargi mogą wiązać się z:

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników,

  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

 

Regulamin Organizacyjny UŻŚ Wrocław

ROZDZIAŁ XIII

Zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania

skarg i wniosków oraz petycji

 

§ 47. 1. Indywidualne sprawy petentów załatwiane są na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie o petycjach oraz przepisach wykonawczych do ustaw.

2. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

  1. Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach od 10.00 do 12.00

  2. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik Nadzoru nad Żeglugą

  3. Pozostałe Kierownictwo Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach od 10.00 do 12.00.

  4. Podczas nieobecności osoby z Kierownictwo Urzędu w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmujewyznaczony pracownik.

3. Sekretariat Dyrektora Urzędu prowadzi Rejestr Skarg i Wniosków oraz Rejestr Petycji wpływających do Urzędu.


§ 48. 1. Kwalifikacji skarg i wniosków oraz petycji dokonuje się stosownie do zawartej w nich treści i trybu wnoszenia, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach.

2. Załatwienie skargi lub wniosku polega na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub podjęciu innych stosownych czynności, usunięciu stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstawania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący wnoszącego skargę lub wniosek o wynikach rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl