Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Przydatne informacje

 

  • Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa pisemny wniosek wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów stwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686), a przed przystąpieniem do egzaminu przedstawia dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania świadectwa lub patentu.
  • Przed przystąpieniem kandydata do egzaminu Komisja sprawdza, czy kandydat spełnia warunki do ubiegania się o odpowiednie świadectwo albo patent. O niedopuszczeniu kandydata do egzaminu komisja egzaminacyjna zawiadamia zainteresowanego, informując o przyczynach niedopuszczenia.
  • Komisja egzaminacyjna może na podstawie przedłożonych dokumentów zaliczyć egzaminy na świadectwa i patenty w części lub w całości, o ile są spełnione wymagania egzaminacyjne. Egzaminy przeprowadza się w miarę napływu wniosków, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku. Komisja egzaminacyjna może przeprowadzać egzaminy na sesjach wyjazdowych.

 

Podstawa prawna: § 27 - § 31 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686)

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław