Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Regulamin

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH


ZAŁĄCZNIK Nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686)


REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
§ 1. 1. Egzamin teoretyczny na świadectwo i patent żeglarski składa się z części pisemnej lub ustnej. Egzamin teoretyczny na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej oraz na patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej składa się z części pisemnej oraz ustnej.
2. Egzamin praktyczny na świadectwo i patent żeglarski odbywa się dla każdego kandydata osobno, na pokładzie takiego statku, do kierowania którym ma uprawniać dokument.
§ 2. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zatwierdza tematy części pisemnej egzaminu opracowane przez egzaminatorów.
2. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, egzaminatorów i sekretarza komisji obowiązuje zachowanie w tajemnicy tematów egzaminacyjnych oraz podjęcie środków gwarantujących zachowanie tej tajemnicy.
§ 3. 1. Przewodniczący komisji w obecności członków komisji oraz kandydatów przystępujących do egzaminu ogłasza tematy egzaminacyjne bezpośrednio przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu.
2. Każdy z przystępujących do egzaminu otrzymuje wypisane tematy egzaminacyjne w formie testu.
3. Część pisemna egzaminu trwa godzinę. W tym czasie nie wolno urządzać przerw zbiorowych.
4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem części pisemnej egzaminu. Stały dyżur w sali egzaminacyjnej pełni co najmniej dwóch członków komisji.
5. Osobom zdającym część pisemną egzaminu przysługuje prawo do korzystania z przyrządów, tablic i innych pomocy dopuszczonych przez przewodniczącego komisji. Korzystanie przez zdających egzamin z pomocy innych osób lub udzielanie zdającym pomocy w jakiejkolwiek formie jest zabronione i powoduje skreślenie zdających z listy osób składających egzamin.
§ 4. Część ustna egzaminu odbywa się w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dziesięciu kandydatów, dopuszcza się egzaminowanie w podkomisjach w składzie: zastępca przewodniczącego, egzaminatorzy.
§ 5. 1. Ustala się następującą skalę ocen z egzaminu teoretycznego: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna.
2. Ocena niedostateczna z egzaminu teoretycznego wyklucza dopuszczenie do egzaminu praktycznego.
§ 6. 1. Z przebiegu egzaminu teoretycznego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji, biorący udział w części pisemnej oraz ustnej egzaminu.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)   datę, miejsce i czas trwania egzaminu teoretycznego (część pisemna i ustna);
2)   nazwiska członków komisji biorących udział w egzaminie;
3)   nazwiska i imiona osób ubiegających się o poszczególne świadectwa i patenty;
4)   oceny z egzaminu teoretycznego;
5)   decyzję komisji o dopuszczeniu do egzaminu praktycznego.
§ 7. 1. Egzamin praktyczny na statku odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym:
1)   na świadectwa starszego marynarza i sternika, na patent żeglarski stermotorzysty i patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej - przewodniczącego komisji i członka komisji posiadającego co najmniej patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B;
2)   na pozostałe patenty żeglarskie - przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, przedstawiciela urzędu żeglugi śródlądowej i członka komisji posiadającego patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;
3)   na świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej i patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej - członka komisji posiadającego patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej.
2. Ocenę z egzaminu praktycznego wystawia egzaminator powołany przez przewodniczącego, stosując skalę ocen określoną w § 5 ust. 1.
§ 8. 1. Po zakończeniu egzaminu komisja ustala ostateczną ocenę z całego egzaminu - stosując skalę ocen określoną w § 5 ust. 1, biorąc pod uwagę oceny z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Ostateczna ocena z egzaminu jest wpisywana do protokołu końcowego, a następnie jest przedstawiana zdającemu egzamin. Wyniki egzaminu ogłasza się w ostatnim dniu egzaminów.
2. Protokół końcowy, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)   datę i miejsce ustalenia ostatecznej oceny z całego egzaminu;
2)   skład komisji egzaminacyjnej;
3)   nazwiska i imiona osób zdających egzamin, z określeniem rodzaju świadectwa lub patentu, których egzamin dotyczył;
4)   ostateczną ocenę z egzaminu;
5)   stwierdzenie o zdaniu bądź niezdaniu egzaminu.
3. Protokół końcowy powinien zostać opatrzony odciskiem pieczęci komisji egzaminacyjnej i podpisany przez wszystkich członków komisji.
4. Kandydatowi zdającemu egzamin przysługuje wgląd do części protokołu dotyczącego jego osoby.
5. Dokumenty dotyczące prac komisji egzaminacyjnej pozostają w archiwum komisji.
6. Pisemne prace egzaminacyjne powinny być zniszczone po upływie roku, licząc od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu.
§ 9. 1. Zdający egzamin, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, ma prawo ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu.
2. Zdający egzamin, który uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch przedmiotów, uzyskuje ocenę niedostateczną z egzaminu. W tym przypadku do ponownego egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od dnia uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu.
§ 10. Komisja egzaminacyjna wydaje zdającemu, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, odpowiednie zaświadczenie stwierdzające złożenie egzaminu wymaganego do uzyskania patentu albo świadectwa.
 
Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław